Referanser

Prosjektbeskrivelse – Indre Østfold Kommune

Prosjektbeskrivelse Asfalt og VeivedlikeholdAsfalt og Veivedlikehold har registrert og fotografert alle asfalterte veier og fortauer for Indre Østfold kommune, totalt 250 km fordelt på 600 gater.

Vi har vurdert levetiden til eksisterende asfaltdekke ved å ha fysisk befaring av alle veien. Dette for å kunne gi en best mulig oversikt til kommunen over løsning/utførelse på hva som bør gjøres i hver gate, når det bør utføres, samt hva det vil koste årlig de neste 10 årene i veivedlikehold. Dette blir så lagt inn i vedlikeholdsprogrammet EKG hvor også alle skader på veinettet blir registrert.

Prosjektets varighet: 3 uker

Indre Østfold kommune er kunde av Asfalt & Veivedlikehold AS.

Vi har bestilt en fotografering og tilstandsvurdering av vårt asfalterte vegnett, for deretter å få en tilstandsrapport og leggeplan for asfalt for kommende 10 årsperiode.

Registreringsarbeidet og oppfølgingen mot oss har vært svært god, og Ole Ragnar og Jan Asle er svært kunnskapsrike og har en væremåte som innbyr til tillitt og et godt samarbeid.

Rapporten har tallfestet en vedlikeholdsgjeld og bidratt til å lage en konkret økonomisk plan for å hente igjen etterslepet. Dette benyttes videre i det langsiktige budsjettarbeidet vårt

De har gjort en uvurderlig jobb med å tilstandsvurdere, påpeke og registrere strakstiltak og samtidig gi oss langsiktige råd og strategi for videre drift og vedlikehold av vegbasen vår.

De er svært grundige, og i motsetning til andre firma vi har kjøpt tilstandsvurderinger av, er de ute på vegen sjøl og bruker sin kompetanse når de skal vurdere dekkestandarden vår.

Det er hyggelig å samarbeide med de, og de har lang erfaring fra bransjen, som vi som kommune nyter godt av.

Vi ser frem til et også videre samarbeid.

Med vennlig hilsen

Espen Lystad
Rådgiver vei – Kommunalteknikk
Næring, plan og teknikk
Indre Østfold kommune

Om oss:

Asfalt og Veivedlikehold AS
Øverland Gård
Gamle Ringriksvei 125
1356 Bekkestua

Telefon: 93417159

Kontakt / forespørsel